25
مهر

ختم آنلاین زیارت عاشورا

با سلام

فرا رسیدن ماه محرم و ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین( ع) را به همه عاشقان و مریدان آن حضرت تسلیت عرض می نماییم.

ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌ها‌ی شما، طرح ختم آنلاین زیارت عاشورا را با همکاری عزیزان اجرا می نمائیم.

نحوه شرکت در طرح:

1- شماره ردیف مورد نظر (که با اسماء شهدا کربلا مزیّن شده) را در قسمت نظرات ارسال نمائید و زیارت عاشورا را قرائت فرمائید.

2- شماره ردیف انتخابی نباید قبلا توسط کاربر دیگری انتخاب شده باشد.

3- محدودیتی در تعداد دفعات شرکت در طرح وجود ندارد.

>

 

لیست ختم زیارت عاشورا

ردیف

ختم به نام شهدا کربلا

نام کاربری

ردیف

ختم به نام شهدا کربلا

نام کاربری

1

حسين بن على (ع) صداقت  78 عبد اللّه بن عُمَیر کَلْبى  3052121952

2

عباس بن على (ع) kovsarnoor  79 کَردوس بن زهیر  3052121952

3

على اکبر(ع) نرجس خاتون  80 نافِع بن هلال جملى  3052121952

4

عبد اللّه (على اصغر)(ع)  صبا ملکوتی 81 اَنَس بن حارث  3052121952

5

عبد اللّه بن على  kovsarnoor 82 عبد الرحمان بن عبد ربّه انصارى  درويشي بياضي

6

عثمان بن على kovsarnoor  83 جوین بن مالک  1750549883

7

جعفر بن على kovsarnoor  84 حارث بن اِمرؤ القیس  mirshafi

8

ابو بکر بن على kovsarnoor  85 حارث بن نَبهان  شمخانی

9

محمّد بن على kovsarnoor  86 غلام حمزة بن عبد المطّلب  mirshafi

10

ابو بکر بن حسن  نرجس خاتون 87 حتوف بن حارث  mirshafi

11

عبد اللّه بن حسن  حسيني 88 حَجّاج بن زید  3052121952

12

قاسم بن حسن  صبا ملکوتی 89 حَجّاج بن مَسروق  mirshafi

13

جعفر بن عقیل  اصغری 90 حُرّ بن یزید ریاحى  صبا ملکوتی

14

عبد الرحمان بن عقیل  اصغری 91 حلّاس بن عمرو  mirshafi

15

عبد اللّه بن عقیل  اصغری 92 نُعمان بن عمرو  mirshafi

16

محمّد بن ابى سعید بن عقیل اصغری  93 حَنظَلة بن اسعد  زیبا

17

عبد اللّه بن مسلم بن عقیل اصغری  94 رافع ، هم پیمان بنى شنده  mirshafi

18

محمّد بن عبد اللّه بن جعفر اصغری  95 رُمَیث بن عمرو شمخانی

19

عون بن عبد اللّه بن جعفر اصغری  96 زُهَیر بن بِشْر خَثعَمى   شمخانی

20

ابراهیم بن على  اصغری 97 زُهَیر بن سلیم اَزْدى  mirshafi

21

عبّاس اصغر بن على  اصغری 98 زُهَیر بن قَین بَجَلى  منتظر

22

جعفر بن على  اصغری 99 زید بن مَعقِل  mirshafi

23

عبد اللّه اکبر بن على   یزلانی 100 سالم، هم پیمان ابن مدنیّه  شمخانی

24

عبد اللّه اصغر بن على   یزلانی 101 سعد بن حنظله تمیمى   شمخانی

25

عبید اللّه بن على   یزلانی 102 سعید بن عبد اللّه حنفى   ادهمي فيروز ابادي

26

عمر بن على   یزلانی 103 سعید بن کَردَم نرجس خاتون  

27

عتیق بن على   یزلانی 104 سلیمان، غلام امام حسین   نرجس خاتون

28

قاسم بن على  حسيني 105 سلیمان بن ربیعه   نرجس خاتون

29

بشر بن حسن عمادی  106 سوّار بن ابى حِمیَر   نرجس خاتون

30

عمر بن حسن عمادی  107 سُوَید بن عمرو بن ابى مُطاع   نرجس خاتون
31 ابو بکر بن حسین عمادی  108 سیف بن حارث جابرى   نرجس خاتون
32 ابو بکر بن قاسم بن حسین mirshafi   109 شَبیب بن عبد اللّه نَهشَلى   نرجس خاتون
33 ابراهیم بن حسین  mirshafi 110 سیف بن مالک   نرجس خاتون
34 جعفر بن حسین mirshafi   111 ضَرغامة بن مالک   نرجس خاتون
35 حمزة بن حسین mirshafi   112 شوذَب، هم پیمان بنى شاکر   نرجس خاتون
36 زید بن حسین mirshafi   113 ضُباب بن عامر   نرجس خاتون
37 قاسم بن حسین حسيني   114 عابِس بن ابى شَبیب شاکرى   نرجس خاتون
38 محمّد بن حسین نرجس خاتون   115 عامر بن مسلم   نرجس خاتون
39 عمر بن حسین  نرجس خاتون 116 سالم، غلام عامر بن مسلم   نرجس خاتون
40 محمّد بن عقیل  نرجس خاتون 117 عباد بن ابى مهاجر   نرجس خاتون
41 محمّد بن عبد اللّه بن عقیل  نرجس خاتون 118 عبد الرحمان بن عبد اللّه اَرحَبى (یَزَنى)   نرجس خاتون
42 حمزة بن عقیل نرجس خاتون   119 عبد اللّه بن قیس غِفارى   نرجس خاتون
43 على بن عقیل  نرجس خاتون 120 عبد الرحمان بن قیس غِفارى   نرجس خاتون
44 عَون بن عقیل  نرجس خاتون 121 عُقْبة بن صَلت   نرجس خاتون
45 جعفر بن محمّد بن عقیل  نرجس خاتون 122 عمّار بن حسّان طایى   نرجس خاتون
46 ابو سعید بن عقیل نرجس خاتون   123 عمران بن کعب   نرجس خاتون
47 ابراهیم بن مسلم بن عقیل  صبا ملکوتی 124 عمر بن اَحدوث حَضرَمى   نرجس خاتون
48 محمّد بن مسلم بن عقیل  صبا ملکوتی 125 عمر بن خالد صَیداوى   نرجس خاتون
49 عبد الرحمان بن مسلم بن عقیل  فاطمه 126 سعد، غلام عمر بن خالد صَیداوى   نرجس خاتون
50 عبید اللّه بن مسلم بن عقیل  فاطمه 127 عمرو بن خالد اَزْدى   نرجس خاتون
51 ابو عبد اللّه بن مسلم بن عقیل  فاطمه 128 خالد بن عمرو اَزْدى   نرجس خاتون
52 على بن مسلم بن عقیل فاطمه   129 عمرو بن ضَبیعه   نرجس خاتون
53 ابراهیم بن جعفر  فاطمه 130 عمرو بن عبد اللّه جُندَعى   نرجس خاتون
54 ابو بکر بن عبد اللّه بن جعفر  فاطمه 131 عمرو بن قَرَظَه انصارى   نرجس خاتون
55 عون اصغر بن عبد اللّه بن جعفر  فاطمه 132 غلام ترک   نرجس خاتون
56 حسین بن عبد اللّه بن جعفر  فاطمه 133 قارِب، غلام امام حسین   نرجس خاتون
57 عبید اللّه بن عبد اللّه بن جعفر  فاطمه 134 قاسم بن حبیب اَزْدى mirshafi  
58 عون بن جعفر بن جعفر  سيما 135 قَعنَب بن عمرو نَمِرى mirshafi  
59 محمّد بن جعفر  اصغری 136 کِنانة بن عتیق  mirshafi
60 محمّد بن عبّاس  اصغری 137 مالک بن عبد بن سَریع جابرى mirshafi  
61 احمد بن محمّد هاشمى اصغری  138 مُجَمِّع بن زیاد  mirshafi
62 ابراهیم بن حُصَین اسدى اصغری  139 مُجَمّع بن عبد اللّه عائِذى  mirshafi
63 برادرزاده حُذَیفة بن اَسید غِفارى  اصغری 140 پسر مُجَمّع بن عبد اللّه عائذى  mirshafi
64 ابو هَیّاج اصغری  141 مسعود بن حَجّاج  mirshafi
65 اَدهَم بن امیّه اصغری  142 عبد الرحمان بن مسعود mirshafi  
66 انیس بن مَعقِل اَصبَحى  اصغری 143 مُسلم بن عَوسَجه اسدى  فاطمه
67 بُرَیر بن خُضَیر  اصغری 144 مسلم(/ اَسلَم) بن کثیر  حضرت زینب میناب
68 شیر بن عمرو حَضرَمى اصغری  145 مُنجِح ، غلام امام حسین  حضرت زینب میناب
69 جابر بن حَجّاج   نرجس خاتون 146 نَعیم بن عَجْلان  mirshafi
70 جُنَادة بن حارث نرجس خاتون   147 هَفهاف بن مُهَنَّد راسِبى  mirshafi
71 جُندَب بن حجیر   نرجس خاتون 148 هَمّام بن سَلَمه قانِصى (قایضى) mirshafi  
72 جون ، غلام ابو ذر   نرجس خاتون 149 وَهْب بن وهب   ادهمي فيروز ابادي
73 ابو ثُمامه عمرو بن عبد اللّه صائِدى   نرجس خاتون 150 یحیى بن سلیم مازِنى  mirshafi
74 حبیب بن مُظاهر اسدى  kovsarnoor 151 ابو شعشعا، یزید بن زیاد بن مُهاصِر mirshafi  
75 زاهر ، غلام عمرو بن حَمِق   نرجس خاتون 152 یزید بن نَبیط عبدى mirshafi  
76 عمّار بن ابى سلامه دالانى   نرجس خاتون 153 و فرزندش عبد اللّه بن نَبیط عبدى  mirshafi
77 سعد بن حارث خُزاعى، غلام امیر مؤمنان(ع) فاطمه  154 و فرزند دیگرش عبید اللّه بن نَبیط عبدى  mirshafi

free b2evolution skin
نظر از:  
كلثوم خرم روز

شماره 66


الحاقیات:
  • شماره لینک#14979 -   ضمیمه یافت نشد!
1394/09/28 @ 19:04
پاسخ از:  
كلثوم خرم روز

کاش از منتظران واقعی آقا باشیم

1394/09/28 @ 19:08
نظر از: توازئی [عضو] 

سلام علیکم طرح جالبی بود انشاءالله در طرح های آینده همراه شما خواهیم بود.

1394/09/19 @ 07:33
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

با سلام و تشکر از همه عزيزان شرکت کننده در اين طرح
با پايان پر برکت اولين مرتبه ختم آنلاين زيارت عاشورا، پشتيباني کوثر بلاگ بر خود بايسته مي داند از کليه شرکت کنندگان در اين طرح معنوي و نوراني قدرداني نموده وان شا الله این دعا"أَللّهُمَّ ارْزُقْنی شَفاعَةَ الْحُسَیْنِ یَومَ الْوُرُودِ” شامل حالتان شود.
از خداوند متعال برای همه شما عزیزان آرزوی سلامتی و سعادتمندی را خواستارم.

پشتیبانی کوثر بلاگ

التماس دعا

1394/08/10 @ 19:10
نظر از: شمخانی [بازدید کننده]
شمخانی

سلام
شماره 84-86-87-89-91
………………………….
پاسخ:
سلام علیکم
ضمن تشکر از شما کاربر گرامی ردیف های انتخابی شما توسط کاربر دیگری انتخاب شده است .
ردیف 101،95،96 جایگزین ردیف های انتخابی شما شد .
ان شا الله در دومین ختم آنلاین منتظر حضور سبزتان هستیم.
التماس دعای فرج

1394/08/09 @ 12:53
نظر از: mirshafi [عضو] 

با سلام
ردیف 32-33-34-35-36-84-86-87-89-99-92-91-94-97-11-134-135-136-137-138-139-140-140-142-146-148-150-151-152-153-154-147

1394/08/09 @ 12:41
نظر از: mirshafi [عضو] 

با سلام
ردیف 32-33-34-35-36-84-86-87-89-91-92-94-95-96-97-99-101-134-135-136-137-138-139-140-140-142

1394/08/09 @ 12:19
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

در احوالات سید رشتی آمده است که هنگام تشرف به خدمت حضرت ولی عصر، ایشان به سه چیز تأکید نمودند: 1 - نماز شب 2 - زیارت جامعه 3 - زیارت عاشورا.

با سلام و تشکر از همه عزیزانی که در این طرح اعلام آمادگی کردند .
جزاکم الله خیرا
موفق و موید باشید.
التماس دعای فرج

1394/08/09 @ 09:21
نظر از: نرجس خاتون(س) شاهین شهر [عضو] 

سلام و خسته نباشید از ۳۸ تا ۴۶ متشکرم

1394/08/08 @ 18:03
نظر از: سدید [عضو] 

سلام علیکم

98

1394/08/06 @ 19:44
نظر از: درآرزوی شهادت [عضو] 

سلام به امیدقبولی عزاداریهای همه دوستان .

ازهمه التماس دعا دارم وازشماره ردیف79 تا82 درختم آنلاین زیارت عاشورا شرکت میکنم.
…………………………….
پاسخ:
با عرض سلام و تشکر بابت شرکت در این طرح
کاربر گرامی بیشتر ردیف های انتخابی شما تکراری می باشد .
لطفا ردیف های دیگری را انتخاب بفرمایید.
التماس دعا

1394/08/06 @ 16:23
نظر از: نرجس خاتون(س) شاهین شهر [عضو] 

با عرض سلام وتسلیت
59و 60و 61و62و63و64و65و66و67و68و69و70و71و72و73و75و76
…………………………….
پاسخ:
با عرض سلام و تشکر بابت شرکت در این طرح
کاربر گرامی بعضی از ردیف های انتخابی شما تکراری می باشد .
لطفا ردیف های دیگری را انتخاب بفرمایید.
التماس دعا

1394/08/06 @ 13:14
نظر از:  
فهیمه راوری

با عرض سلام وتسلیت این ایام لطف کنید نظرات قبلی را حذف نمایید واین نظر را ثبت فرمایید لطفا شماره های 78تا 81 و88رابه من هدیه دهید

1394/08/05 @ 18:44
نظر از: شمخانی [بازدید کننده]  
شمخانی

با سلام
شماره 85 و 100
التماس دعا

1394/08/05 @ 08:53
نظر از:  

سلام علیکم

49 تا 57

ای داغدار آینۀ کربلا سلام

معنای صبر و داغ و سجود و دعا سلام

سجاد، ای صحیفۀ تو مصحف شهود

سجادۀ گشوده به سمت خدا سلام

ای نورِ صادر از صدفِ پنج تن، درود

ای وارث حقیقت آل عبا، سلام

جان داده با تمام شهیدان حسین را

سجّاد، ای شهادت بی‌انتها، سلام

شهادت امام سجاد(ع) تسلیت باد

1394/08/04 @ 19:33
نظر از: مدرسه علمیه امام خمینی ره رباط کریم [عضو] 

سلام عليكم

59-60-61-62-63-64-65-66-67-68

1394/08/04 @ 12:31
نظر از: زیبا [عضو] 

سلام لطفا شماره ٩٣

1394/08/03 @ 21:12
نظر از:  
فخرالسادات شيخ الاسلامي

سلام با عرض تسلیت به امام عصر ردیف 83 را به من هدیه دهید

1394/08/02 @ 23:37
نظر از: صبا ملکوتی [عضو] 

باسلام و تسلیت این ایام
47-48-29
…………………………..
پاسخ:
با عرض سلام و تسلیت متقابل
کاربر محترم ردیف 29 توسط کاربر دیگری انتخاب شده است .
ممنون از مشارکتتان
التماس دعا

1394/08/02 @ 14:09
نظر از: عمادی [عضو] 

با سلام
شماره 29و30و31

1394/07/30 @ 16:42
نظر از: مدرسه امام جعفر صادق (ع) شاهرود [عضو] 

سلام

103
……………………
پاسخ:
سلام علیکم
کاربر محترم ردیف انتخابی تکراری می باشد مجددا ردیف دیگری را انتخاب بفرمایید.
التماس دعای فرج

1394/07/29 @ 08:28
نظر از: حضرت زینب سلام الله علیها میناب [عضو] 

اسلام علیک یا ابا عبدالله الحسین(ع)

ردیف های145-144-143
التماس دعا
…………………………
پاسخ:
سلام علیکم
کاربر گرامی ردیف 143 شما توسط کاربر دیگری انتخاب شده است.
التماس دعای فرج

1394/07/29 @ 08:26
نظر از: نرجس خاتون(س) شاهین شهر [عضو] 

صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین
103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129.130.131.132,133

1394/07/29 @ 08:15
نظر از:  

السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین

77 ،143

1394/07/28 @ 19:23
نظر از: یزلانی [بازدید کننده]
یزلانی

سلام و خسته نباشید و تشکر از این امر خیر . کدهای 23-24-25-26-27

1394/07/28 @ 17:27
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

امام حسین (ع) یاران و اصحاب خود را در کربلا اینگونه معرفى نمودند:
(فانی لا اعلم اصحاباً اوفى ولا خیراً من اصحابی، ولا أهل بیت أبر ولا أوصل من أهل بیتی فجزاکم الله عنی خیراً).

بدرستیکه یاران امام حسین (علیه السلام) بهترین‏ها و برگزیدگان بشریت و سرور مسلمانان بودند. برخى از ایشان صحابى رسول خدا بودند که حدیث و گفتار حضرتش را نیز شنیده و پیامبر را درک نموده بودند و برخى از ایشان از تابعین و یاران حقیقى امیرالمؤمنین على (علیه السلام) بودند ضمن اینکه به لحاظ اجتماعى نیز از رؤساى مسلمانان و شجاعان آنها و علماى اسلام و رهبر ایشان به حساب می آمدند.
تصمیمى که آنها درباره مرگ و زندگى گرفتند در تاریخ لشکریان اسلام بی سابقه بود در حالیکه به سوى شهادت حرکت می نمودند که این حرکت کاملاً آگاهانه و از روى عقیده راسخ و ثبات قدم در راه ایمان و جهاد بود و نه از سر جهل و بی خبرى.
خدا به آنها جزاى خیر دهد و سلام بر آنها روزى که شهید شدند و روزى که برانگیخته خواهند شد.

1394/07/28 @ 08:06
نظر از: سیده زهرا پوررحیم [بازدید کننده]
سیده زهرا پوررحیم

باسلام ردیف11
………………………
پاسخ:
با سلام و تشکر بابت حضور و شرکت در ختم انلاین
کاربر گرامی ردیف انتخابی شما تکراری است لطفا ردیف دیگری را انتخاب بفرمایید.
متشکرم

1394/07/27 @ 19:03
نظر از: حسيني [عضو] 

باسلام
رديف : 11 /28 /37 (اجركم عندالله)

1394/07/27 @ 18:49
نظر از: حسيني [عضو] 

باسلام (اجركم عندالله) 11

1394/07/27 @ 18:47
نظر از: momeni [عضو] 

اَللّهُمَّ ارْزُقْنی شَفاعَهَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ
ردیف های 5-6-7-8-9
التماس دعای فرج

1394/07/27 @ 14:30
نظر از: ادهمي فيروز ابادي [عضو] 
ادهمي فيروز ابادي

با سلام وتسلیت این ایام
ردیف 102-149

1394/07/27 @ 11:10
نظر از: مدرسه علمیه امام خمینی ره رباط کریم [عضو] 

با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان آقا ابا عبدالله الحسين (عليه السلام)

13-14-15-16-17-18-19-20-21-22

1394/07/27 @ 10:42
نظر از: پشتیبانی کوثر بلاگ [عضو] 

زيارت عاشورا حديث قدسي ست .

امام صادق عليه اسلام از پدرانش و آنان از پيامبر خدا و آن حضرت از جبرئيل و او از خداوند نقل نموده كه فرمود:

به ذاتم قسم! هر كس حسين را به اين طريق (‌زيارت عاشورا ) زيارت كند، چه از دور و يا نزديك ، زيارت او را مي پذيرم…

در دو سندي كه براي زيارت عاشورا آمده ، فضيلت هاي فراواني براي آن ذكر شده است كه برخي از آنان عبارتند از:

زيارت عاشورا همنوايي با فرشتگان الهي است.

خداوند به كسي كه زيارت عاشورا را بخواند هزار هزار درجه عطا مي كند

زائر در زمره مردان شيدايي كربلا مي شود آنان كه در ركاب امام جام شهادت سر كشيدند .

پاداش تمام پيامبران و رسولان الهي عليهم السلام و نيز تمام كسانيكه از زمان شهادت ابا عبدالله آن حضرت را زيارت كرده اند به او عطا مي شود

زيارت او پذيرفته مي شود و از تلاش او تقدير خواهد شد.

سلام او بي هيچ حجابي به امام مي رسد.

پروردگار عالم با قسم نمودن به ذات خود ،‌اموري را براي خواننده زيارت عاشورا ضمانت كرده: هرگونه حاجت او را بر مي اورم. شفاعتش را مي پذيرم و با چشمي روشن و شادمان به خاطر آزادي از آتش و رستگاري اش به بهشت او را باز مي گردانم.

مصباح المتهجد ص 722 و 723 و 781 و 782

1394/07/27 @ 06:06
نظر از: سیما شيخ احمد لو [عضو] 

رديفد 58 هديه من به پيشگاه فرزند ام المصائب حضرت زينب سلام الله عليها

1394/07/26 @ 10:49
نظر از: صبا ملکوتی [عضو] 

با سلام و تسلیت این ایام

4 - 12 - 90 -

1394/07/26 @ 02:04
نظر از: نرجس خاتون(س) شاهین شهر [عضو] 

السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين عليه السلام
2,3,10

1394/07/25 @ 22:19
نظر از: momeni [عضو] 

صلی الله علیک یا ابا عبد الله الحسین
ردیف 2و 74
التماس دعای فرج

1394/07/25 @ 21:32
نظر از: فانوس [عضو] 

السلام عليك يا ابا عبدالله الحسين عليه السلام


الحاقیات:
  • شماره لینک#13820 -   ضمیمه یافت نشد!
1394/07/25 @ 21:18
نظر از: صداقت...! [عضو] 

با سلام
1
موفق باشید

1394/07/25 @ 17:52


فرم در حال بارگذاری ...