2
اردیبهشت

نمونه باشیم

وقتی مسأله فرهنگ مطرح می شود، حوزه های علمیه به عنوان یکی از مراکز تأثیر گذار فرهنگی جایگاه ویژه ای می یابد.

از جمله مصادیق بارز فرهنگی که به جهت اهمیت آن جایگاه فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد، همسرداری و روابط زوجین است که به جهت بروز مظاهر جدید در حوزه اجتماعیات هر روز ابعاد جدیدی می یابد و مباحث نوی در این حوزه طرح می شود.


 

طرح گفتگو در صفحه “نمونه باشیم”


* نظر شما درباره “همسر نمونه” چیست؟


* انتظارات شما از همسرتان چیست؟


* امروزه علت اصلی اختلاف زوجین را چه چیزی می دانید؟


* علت طلاق عاطفی در جامعه چیست؟


* عمل به توصیه های اسلام در باب حقوق زوجین چقدر می تواند راهگشا باشد؟ 

با بیان نظر خود در بحث ما مشارکت کنید.free b2evolution skin